当前位置:  > 造句
大致上搞清楚钢琴的状态后,绿川从挎包中拿出一个用布做的小袋子,小心的放在了钢琴上。
Dàzhì shàng gǎo qīngchǔ gāngqín de zhuàngtài hòu, lǜ chuān cóng kuàbāo zhōng ná chū yīgè yòng bù zuò de xiǎo dàizi, xiǎoxīn dì fàng zàile gāngqín shàng.
发布时间: 2021-04-19
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库