当前位置:  > 造句
步行街两侧,各色各样的奢侈品专卖店琳琅满目,步行街上,一对对年轻的情侣漫步观看。
Bùxíngjiē liǎng cè, gèsè gè yàng de shēchǐ pǐn zhuānmài diàn línlángmǎnmù, bùxíngjiē shàng, yī duì duì niánqīng de qínglǚ mànbù guānkàn.
发布时间: 2021-03-25
微信扫一扫关注造句库