当前位置: 首页 > 造句
班车终于来了,从车上下了一车游客,男男女女的,都在二十左右,显得青春活力,一眼便看出是学生。
Bānchē zhōngyú láile, cóng chē shàngxiàle yī chē yóukè, nánnánnǚnǚ de, dōu zài èrshí zuǒyòu, xiǎndé qīngchūn huólì, yīyǎn biàn kàn chū shì xuéshēng.
发布时间: 2021-02-23
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库