当前位置: 首页 > 造句
拉面馆旗帜鲜明,生意火爆,老远就能看见,屋子里有四桌,但已经坐满,附加的桌子都快要摆到道路的双黄线上。
Lā miànguǎn qízhìxiānmíng, shēngyì huǒbào, lǎo yuǎn jiù néng kànjiàn, wūzi li yǒu sì zhuō, dàn yǐjīng zuò mǎn, fùjiā de zhuōzi dōu kuàiyào bǎi dào dàolù de shuāng huáng xiàn shàng.
发布时间: 2020-12-17
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库