当前位置: 首页 > 造句
如果有一天,你接到一个陌生的电话,那边却一直没有出声,请不要烦躁地放下它。或许是有人突然得想起你,不想去揣踱话题,只想听听你的声音。
Rúguǒ yǒuyītiān, nǐ jiē dào yīgè mòshēng de diànhuà, nà biān què yīzhí méiyǒu chū shēng, qǐng bùyào fánzào de fàngxià tā. Huòxǔ shì yǒurén túrán dé xiǎngqǐ nǐ, bùxiǎng qù chuāi duó huàtí, zhǐ xiǎng tīng tīng nǐ de shēngyīn.
发布时间: 2020-12-02
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库