当前位置: 首页 > 造句
没钱了,才知道感情不是说说而已,人情不是微笑而已,而是双管齐下,没钱万般难。
Méi qiánle, cái zhīdào gǎnqíng bùshì shuō shuō éryǐ, rénqíng bùshì wéixiào éryǐ, ér shì shuāngguǎnqíxià, méi qián wànbān nán.
发布时间: 2022-08-28
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库