当前位置: 首页 > 造句
随缘一点,是为了心安,随缘一切,是为了不争什么,看淡,看开,不说闲话,不说废话,不说胡话,毕竟人生很累,何必委屈自己。
Suíyuán yīdiǎn, shì wèile xīn'ān, suíyuán yīqiè, shì wèi liǎo bùzhēng shénme, kàndàn, kàn kāi, bù shuōxiánhuà, bù shuō fèihuà, bù shuō húhuà, bìjìng rénshēng hěn lèi, hébì wěiqu zìjǐ.
发布时间: 2022-08-28
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库