当前位置: 首页 > 造句
岁月无声,流年静淌,你,依然是我除不却的巫山情,我,仍是那朵开在记忆此岸的花。
Suìyuè wúshēng, liúnián jìng tǎng, nǐ, yīrán shì wǒ chú bù què de wūshān qíng, wǒ, réng shì nà duǒ kāi zài jìyì cǐ'àn de huā.
发布时间: 2022-03-12
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库