当前位置: 首页 > 造句
半躺在病床上,她才慢慢恢复思考能力,车祸发生得实在太过突然。
Bàn tǎng zài bìngchuáng shàng, tā cái màn man huīfù sīkǎo nénglì, chēhuò fāshēng dé shízài tàiguò túrán.
发布时间: 2022-01-09
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库