当前位置: 首页 > 造句
莫卡即使老迈,但仍然保持着在商场上呼风唤雨的气势,他是个独断独行的人,犀利的做事风格更是独树一格。
Mò kǎ jíshǐ lǎomài, dàn réngrán bǎochízhe zài shāngchǎng shàng hūfēnghuànyǔ de qìshì, tā shìgè dúduàn dúxíng de rén, xīlì de zuòshì fēnggé gèng shì dú shù yī gé.
发布时间: 2022-01-09
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库