当前位置:  > 造句
人不可貌相,原以为他该是中规中矩的上班族,甚至是憨厚呆愣的,结果证明外表都是骗人的。
Rén bùkě màoxiàng, yuán yǐwéi tā gāi shì zhōngguīzhōngjǔ de shàngbān zú, shènzhì shì hānhòu dāi lèng de, jiéguǒ zhèngmíng wàibiǎo dōu shì piàn rén de.
发布时间: 2021-09-09
微信扫一扫关注造句库