当前位置:  > 造句
随着他的手指移动,拉德克利夫漫游在印度河河谷,掠过喜马拉雅山的天然屏障,沿着恒河顺水而下,最后顺着孟加拉湾的海滨遨游。
Suízhe tā de shǒuzhǐ yídòng, lā dé kè lìfū mànyóu zài yìndù hé hégǔ, lüèguò xǐmǎlāyǎ shān de tiānrán píngzhàng, yánzhe héng hé shùnshuǐ ér xià, zuìhòu shùnzhe mèngjiālāwān dì hǎibīn áoyóu.
发布时间: 2021-09-08
微信扫一扫关注造句库