当前位置:  > 造句
我爱江南的烟雨朦胧,生活在水旁,闲坐小亭上,读一卷书,看着浣女在水旁浣洗衣裳,时而有牧童的笛声悠扬,水牛哞哞作响。
Wǒ ài jiāngnán de yānyǔ ménglóng, shēnghuó zài shuǐ páng, xián zuò xiǎo tíng shàng, dú yī juàn shū, kànzhe huàn nǚ zài shuǐ páng huàn xǐ yīshang, shí'ér yǒu mùtóng de dí shēng yōuyáng, shuǐniú mōu mōu zuò xiǎng.
发布时间: 2021-08-13
更多您感兴趣的造句
微信扫一扫关注造句库